NEU: - Neubeck Elektromechanik Ulm, Amselweg 14, 89081 Ulm, Germany